Muutosesitykset vuoden 2019 budjettiin

Muutosesitys 1., uusi perhetyöntekijä:

Keväällä saimme laajasta hyvinvointikertomuksesta lukea seuraavaa:

Perhetyön osalta sekä ennaltaehkäisevän että korjaavan perhetyön tarve on Ikaalisissa suurempi kuin tällä hetkellä pystytään tarjoamaan. Tyypillisiä asiakasperheiden ongelmia ovat sosiaalisen tukiverkoston puuttuminen, kasvatukseen ja lastenhoitoon liittyvä tuen tarve, vanhemmuuden haasteet, mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat, arjessa selviytymisen ongelmat, äidin ja vauvan vuorovaikutusongelmat, yksinhuoltajuus, nuoret vanhemmat, kriisitilanne perheessä, lapsen vakava sairaus.

Lasten ja Nuorten hyvinvointisuunnitelmassa kuvattiin ensiarvoisen tärkeäksi ja akuutiksi tarpeeksi ennaltaehkäisevään perhetyöhön resurssin lisäämisen. Valtuusto hyväksyi asiasta yksimielisen ponnen. Keväällä hyvinvointisuunnitelmaa päätettäessä valtuusto totesi, että perhetyöntekijän resurssi tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan 2019 budjetissa, tämä annettiin virkamiesten valmistelun ohjeeksi. Nyt tätä resurssia ei kuitenkaan budjetista löydy.

Ikaalisten Kokoomus esittää, että Lasten ja Nuorten hyvinvointisuunnitelmassa kuvatulle ennalta ehkäisevälle perhetyölle osoitetaan määräraha 50% Sivistyksen ja 50% Soten alta. Resurssi pyritään täyttämään heti vuoden 2019 vaihteessa. Lisäksi ennaltaehkäisevän resurssin täyttäminen otetaan mukaan molempien osastojen toiminnalliseksi kehittämiskohteeksi talousarviokirjassa.

Jotta budjetti pysyy tasapainossa esitämme, että samalla summalla nostetaan talousarvion kohtaa tonttimaan myynti.

 

Muutosesitys 2, ponsi varhaiskasvatukseen:

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään lakisääteisesti jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle. Sen tarkoitus on havainnoida ja huomata lapsen etu, tarpeet ja vahvuudet sekä vastata niihin haasteisiin joita lapsen kasvussa ja kehityksessä havaitaan. Siinä kuvataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet.

Ikaalisten kokoomus esittää, että lapsikohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tulee Ikaalisten varhaiskasvatuksessa mahdollistaa riiittävällä työvoiman resurssoinnilla. Yhdenkään lapsen kohdalla tavoitteiden saavuttaminen ei saa jäädä kiinni kaupungin liian pienestä resurssoinnista työvoimaan, liian pienestä resurssoinnista pienryhmätoimintaan tai liian vähästä resurssoinnista lapsen henkilökohtaiseen tukeen.

Varhaiskasvatuksessa lasten haasteiden ratkaiseminen auttaa koulumaailman vuorovaikutuksessa ja perheiden sosiaalisissa ongelmissa ennaltaehkäisten ongelmien kertymistä ja muuttumista yhä vaikeammin ratkottaviksi. Varhaiskasvatukseen resursoiminen tuo mukanaan merkittäviä kustannusten säästöjä tulevaisuudesta.

 

Molemmat muutosesitykset hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti. Talousarviokirjan kokonaisuuteen pääset tutustumaan tästä.
Kokous videoitiin, ja sitä pääset seuraamaan tästä.